Petter Nilsson

Solution Architect

Om Petter

I rollen som SMR verkar Petter bland annat som applikationsspecialist för slutleverans och underhåll av applikationsportföljen. Vidare genomför han konsekvensanalys och rekommendationer för planerade och föreslagna ändringar i applikationsportföljen.

Han ansvarade för utveckling och projektledning av mindre inkrementella förändringar i applikationsportföljen. Petter är även gränssnittet mellan verksamhetens krav och dess tekniska lösningarna.Tidigare erfarenheter

Systems Maintenance Responsible (SMR)

Wallenius Wilhelmsen

2019-

Som SMR arbetar Petter som applikationsspecialist för slutleverans och underhåll av applikationsportföljen.
Vidare genomför han konsekvensanalys och rekommendationer på planerade eller föreslagna ändringar i applikationsportföljen.
Han ansvarar för utveckling och projektledning av mindre inkrementella förändringar i applikationsportföljen
Petter är gränssnittet mellan verksamhetens krav och de slutgiltiga tekniska lösningarna.


Problem Manager / Lösningsarkitekt

Handicare

2017 - 2018

I detta uppdrag löste Petter allvarliga prestandaproblem efter övertagande av outsourcingaffär. I sin roll som problem manager säkerställde Petter att alla tjänster från hårdvara till förvaltning fungerade korrekt för kundens globala integrationsplattform. I uppdraget höll Petter samman alla teknikområden kring plattformen vilket innebar koordinering av expertis samt analys av Root Cause.


Schenker Dedicated Services (SDS)

Lösningsarkitekt

2017

SDS hade under lång tid en inhouse drift av deras BizTalks lösning. Lösningen var en starkt personberoende 24/7 drift utan formell support utanför kontorstid.
Till detta var driften inte uppsatt enligt best practice.
Petter tog fram en lösning och en offert för personoberoende drift, samt förslag till förbättringar för att uppnå en stabilare miljö. SDS uppskattade förslaget och outsourcade driften till leverantören och påbörjade förbättringsarbetet av deras miljö


Lösningsarktiekt

CGI

2014 - 2017

Som lösningsarkitekt arbetade Petter främst med att svara på RFP:er för outsourcingverksamheten. Arbetet hade sin tyngdpunkt i att ta fram tekniska lösningar som på ett kostnadseffektivt sätt mötte kundens behov och förväntningar. Lösningarna designades för att kunna harmonisera mot nya tekniska innovationer samt klarar av förändrade kapacitetsbehov.
Internt handlade arbetet för Petter att i samband med en RFP, förankra de framtagna lösningarna hos tjänsteägarna. Förankringsarbetet handlade om att hjälpa tjänsteägarna med det tekniska upplägget, kalkylerna bakom, samt agera stöd för tjänsteägaren när exempelvis extra utbildnings- och/eller resursbehov förelåg. Förankringen handlade även om att tydliggöra de krav som ställs, samt belysa de outtalade behoven som finns i en upphandling. Arbetet handlade dessutom om att förfina och ta fram nya affärsmodeller för leverantörens tjänster.
De fallen där interna lösningar inte var optimala, sökte Petter externa partners som mötte kundens behov samtidigt som leverantören friktionsfritt kunde följa sina processer och verktyg.


Service Archtitect

Lantmännen - Planering av servicefönster

2012-2016

Under 3 års tid hade Petter ansvar för planering av servicefönster inför den så verksamhetskritiska höstskörden. Under skördetid finns inga utrymmen för stopp i maskineriet och det är kritiskt att de 40-tal system man är beroende av är tillgängliga 24/7. Det finns således ytterst små marginaler för underhållsfönster under denna period. Andra aspekter att ta hänsyn till var att Infrastrukturen var delad med andra kunder vilket skapade fler beroenden att beakta.

Rollen i sig innebar att Petter agerade både som tekniker, arkitekt, projektledare och ”politiker”
Petter kartlade vilken kundgemensam infrastruktur som var nödvändig att underhålla och hur applikationerna i Lantmännens miljö påverkades. Han ansvarade även för dialogen mellan alla berörda parter (lantbrukare, Lantmännen och tjänsteägare) för att på så sätt åstadkomma en minimal påverkan.


Technical Delivery Architect

Lantmännen Problemlösning Dynamics AX

2015

Lantmännen hade prestanda- tillgänglighetsproblem i sin globala Dynamics AX miljö. Petter omvandlade en reaktiv applikationsdrift till en proaktiv drift under projektet. Han åtgärdade även prestandaproblemen genom att se över infrastruktur samt leda arbetet med att finna förbättring av integrationerna.


Technical Delivery Architect

CGI

2012 – 2014

I samband med vunna upphandlingar hade Petter rollen som teknisk projektledare och arkitekt för transformationen av den applikatoriska plattformen till CGI.

Petter tog även fram mindre lösningar för leverantörens olika tjänster och kunder, såväl tekniskt så som kalkyl bakom. Petter var även opponent och rådgivande för BID-team vid större affärer och projekt


Lösningsarkitekt / Projektledare

Eltel

2014

I projektet migrerades all mail från Exchange 2010 till Office 365. Petters roll var att hålla ihop hela projektet från kartläggning av alla beroenden, till migrering av all mail och alla sändlistor.


Applikationsspecialist

Ahlsell

2012-2014

Petter kartlade de mest kritiska applikationerna för Ahlsell. Utifrån denna kartläggning säkerställdes att det, vid händelse av en incident, omgående påbörjades automatiska åtgärder för att hantera incidenten.


Application Specialist

CGI

2010 – 2012

Petter var rådgivande för projektledare, kundteam, kunder, tjänsteägare samt kollegor om hur man exekverar applikationsdrift effektivast. Förbättrade CGI:s processer och administrationen för applikationsdriften genom att modernisera till en effektivare transition, och introduktion av ett tänk om automation i tjänsten.


Lösningsarkitekt

Schenker AG

2006-2014

Petter var arkitekt för Schenker AGs Qlikview-miljö. Petter arbetade med kapacitetsplanering, livscykelhantering, integrering mot andra applikationer och garant av tillgänglighet för Qlikview.
Petter var även under dessa år kundens kontakt och tekniska rådgivare för den applikatoriska driften generellt.


Applikationsspecialist

Schenker AB

2006-2014

Petter omvandlade en till stora delar reaktiv applikatorisk drift till en proaktiv drift. Petters arbete gick ut på att ta fram kritiska mätpunkter för de centrala applikationerna och processen vidare till återställning av tillgängligheten genom automatisering och strukturerade manuella händelsekedjor. Petter tog även fram standarder för dokumentation och processer av applikatorisk drift.


Technical Delivery Architect - Produktlansering SuperOffice

Schenker AB

2012

Petter lanserade en ny version av Schenker AB:s CRM systemet tillsammans med underleverantören SuperOffice. Som arkitekt genomförde Petter uppgraderingen, planerade servicefönstret samt var rådgivande hur integrationer till alla berörda applikationer och databaskopplingar samverkade.


Applikationsspecialist- Uppgradering av TEIS.

Schenker AB

2009-2011

Petter utförde systemuppgradering av integrationsplattformen TEIS. Han utvecklade och implementerade även övervakningen av plattformen


Application Technician

CGI

2006 – 2010

Petter var applikatorisk drifttekniker för flertalet kunder, med tonvikt för kunder inom logistikbranschen.
Förutom ren incidenthanteringen och driftsintegrering av nya kunder, handlade Petters roll mångt och mycket om att proaktivt förebygga incidenter. Detta genom att dokumentera, larmsätta och arbeta bort grundorsaker till att incidenter uppstod. Med tiden bidrog Petter till att applikationsdriften blev allt mer automatiserad.


Kompetenser & erfarenheter

Erfarenheter
Systemarktitekt
Tjänsteutveckling av driftstjänster
Dokumentation
Applikations specialist.

Exempel på applikationer Petter arbetat med
SCOM, BMC, Tivoli, OP5, System Center, QlikView, TEIS, Axapta, Dynamics AX, Agresso, Navision, Palette, HR+, Visma, Portwise, Cognos, EpiServer, Hogia, Vivaldi, Aditro, MQ, WAS, Wordpress, R-CARD, Extenda, Personec,
Super Office, Basware, Time Care, M3, Agda,
Oracle, SQL, Citrix

Exempel på operativsystem som Petter har arbetat med
Windows Server, Linux, Unix, Z/OS, iSeries

Språk
Flytande Svenska och Engelska i både tal och skrift

Utbildning & Certifiering

2013 Ipv6
2011 WAS 7
2011 ITIL 3
2012 Updating SQL2005
2004 Windows 2003 AD
2001 Windows 2000 Säkerhet
2001 Windows 2000 Internetworking/Kom
2001 TCP/IP för Windows 2000
1998 IT-Säkerhetskurs
1998Postmaster X.400
1997 TCP/IP
1997 Windows NT 4.0 Server

  • #Applikationsdrift
  • #IT Arkitektur
  • #IT Rådgivning
  • #Projektledning
  • #QlickView
  • #ITIL
  • #Microsoft Exchange
  • #Tjänsteutveckling
  • #Processutveckling

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers