Effektivare applikationsdrift!

For English version, click here:

Är er IT-miljö automatiserad så till den grad att ni istället för att lägga en massa kraft på att lösa återkommande problem har ert fokus nu på att utveckla verksamheten?
Om inte, så står GetIT Nordics Applikationsexpert och Lösningsarkitekt Petter Nilsson beredd att hjälpa Er gå från en vardag fylld av reaktiva ad hoc-lösningar till en proaktiv vardag med hjälp av automation.

Bakgrund

Förväntningarna på IT från den övriga organisationen är drivna av funktionella behov, och teknik ses som något som bara skall fungera. För IT paras denna utmaning med att dokumentationen av applikationerna ofta är eftersatt, spridd och saknar gemensam struktur.

Återkommande incidenter har ofta en eller flera kända lösningar, tyvärr är ofta lösningarna personberonde då applikationerna inte är tillräckligt väl dokumenterade. Incidenter som skulle kunnat fångas upp av automatiserade processer blir istället rapporterade manuellt vilket bidrar till en fördröjning innan åtgärd påbörjas för att återställa funktionalitet. Bara i undantagsfall löses incidenter momentant genom automatiska åtgärder.

Om dessutom verksamheten själv börjar köpa in molnbaserade system utan att rådfråga IT, så förstärks ovan företeelse samtidigt som verksamheten börjar tappa kontrollen.

Nedan beskriver GetIT Nordics expert, Petter Nilsson, hur han med sin mångåriga erfarenhet av applikationsdrift med tillhörande arkitektur tagit fram arbetsmetodiker som angriper dessa utmaningar.

 En flexibel applikationsdrift med möjlighet att växa efter behov

Då fokusområdet och problemytan för de flesta it-driftsorganisationer är riktat åt andra håll än mot applikationsdriften, finns det en del tillsynes enkla metoder som kan tas till för att förenkla driften. Grovt kan vi dela in dem i fyra olika insatser per applikation. Dessa insatser kan tyckas vara enkla att realisera men är metoder som kräver mångårig erfarenhet för att genomföra framgångsrikt. Om denna erfarenheten saknas i organisationen, blir dessa åtgärder inte genomförda.

 

Minimerar verksamhetspåverkan genom övervakning

Under mina år som IT-arkitekt har jag erfarit att det är lämpligast som första insats att börja övervaka de centrala applikationerna, eller om övervakning finns på plats, se över dess effektivitet. Det är ett litet steg som gör stor skillnad för att minimera konsekvenserna i samband med incidenter. Vinsterna blir att ledtiderna för inrapporteringen av incidenter minskar, felsökningen accelereras samt att övervakningen pågår dygnet runt.

Accelererad återställning av tillgänglighet

För att accelerera tiden för att lösa en incident ytterligare, är etablering av färdiga skräddasydda lösningförslag till ovan övervakning ett naturligt nästa steg. Det kan exempelvis handla om att när applikation X stannar, får man redan i ärendet en instruktion att man skall rensa logg Z på just server Y innan man starta om applikationen.

Resultatet blir en snabbare och mer exakt felsökning utan personberoende. Detta leder i sin tur till att påverkan minskar betydligt för den dagliga verksamheten i en händelse av incident.

Dokumentationen får sin struktur

Som komplement till de färdiga lösningsförslagen är min erfarenhet att en strukturerad dokumentation av applikationsdriften är viktig för de fall lösningsförslagen inte ringar in felet. Genom färdiga mallar får dokumentationen en struktur som täcker in allt som har med den applikatoriska driften att göra.

Dokumentation i sig är alltid viktigt och är troligen på plats i någon from sedan tidigare men genom ett standardiserat dokumentationsförfarande minimeras personberoende orsakat av att ”lösningar sitter i huvudet”.  Utdelningen blir en allt mindre verksamhetspåverkan i samband med en incident vilket möjliggör en mer trimmad supportorganisation.

Automation eliminerade manuella moment

För att förebygga att en incident uppstår igen, skall man i samband med varje incident alltid försöka finna grundorsaken och på så sätt lösa problemet permanent. Tyvärr lyckas man däremot inte alltid fastställa grundorsaken till incidenten. I andra fall visar det sig när man ändå funnit orsaken, att det är alltför dyrt att genomföra de åtgärder som förhindrar att liknande incidenter uppstår igen.
Det är här som automation kommer in i bilden.

Automation handlar om att rationalisera bort så många manuella moment som möjligt för att på så sätt återställa en applikations tillgänglighet eller prestandard snabbast möjligast.

För att veta i vilken ända av sin applikationsflora man ska börja automatisera så rekomederar jag följande metoder:

1) en regelbunden uppföljning av vilka incidenter, samt i vilka system som dessa är mest återkommande i, och proaktivt parera dem genom automation.
2) se över vilka kritiska verksamhetssystem som kostar verksamheten mest att vara utan och börja med dem.

Automation kommer att resultera i både betydligt färre och kortare driftstörningar för organisationen vilket ger stora kostnadsbesparingar över tid.

Vinster med en effektivare applikationsdrift

  • Högre tillgänglighet genom kortare och färre störningar i verksamheten
  • Kontroll på applikationsfloran
  • Struktur som minimerar personberoendet
  • Betydande minskning av personalintensiv support
  • Allt större kostnadsbesparingar över tid

Vi på GetIT Nordic kan hjälpa Er till en vardag där inte bara frustrationen minskar, utan till en vardag där automatiserad applikationsdrift ger er system med en verksamhetsnytta som det var tänkt från början.
För kontakt och frågor: www.getitnordic.com
alfred.strom@getitnordic.se 0760-484005