Farshid Farjami

It-Infrastruktur Arkitekt & DBA

+ Connect with me

Om Farshid

Farshid är en lagspelare, när hans namn dyker upp är det alltid med stor respekt för hans kunnande.

Farshid har samlat på sig 20 års erfarenhet inom IT. Han har arbetat med ett antal olika kunder och företag av varierande storlek, det har gett honom förmånen att arbeta med en massor av spännande och utvecklande uppdrag inom såväl systemimplementation, IT-infrastruktur lösningar samt tekniska projekt.

Farshid anser att det är av störst vikt att sätta kundens nytta i fokus och se till att både vägen och målet ger upphov till värde för kundens verksamhet. Det är viktigt att vara en tillgång för kunden, kollegorna samt eventuellt andra inblandade i en yrkes och affärsverksamhet.
Han är lyhörd och kommunikativ samt har förmågan att känna av ”läget”, eventuella behov och anpassar sig för att skapa nytta.

Farshid har jobbat inom olika roller och har därmed en mångfaldig bakgrund inom IT. Bland andra är han specialist inom SQL Server som DBA, infrastruktur arkitektur samt har erfarenhet av Virtualisering (framförallt VmWare). Hans bakgrund och erfarenhet inom implementation av diskkrypteringssystem, Lösenordshanteringslösningar, identitetshantering (IdM) samt Access Management ger honom bra förutsättning för utförande av säkerhetsuppdrag, samt rådgivning kring säkerhet.Earlier experiences

It Strateg

Göteborgs Stad - Intraservice

2017-04-18 –2017-10-31

Specialist inom Microsoft teknik samt IT strateg inom Intraservice Göteborgs Stad, utveckling och införande av nya funktioner samt förvaltning av befintliga funktioner inom IT arbetsplatsen.
Arbetsuppgifter som ingått i uppdraget:
- Agera teknisk rådgivare i beslutsprocesser och projekt inom Microsoft teknik. Planering, design, installation, konfiguration, uppgraderingar samt migreringar .
- Planering och design inom de områden och produkter såsom klientplattform, katalogtjänst och certifikatsinfrastruktur AD, Group Policy och Microsoft DNS, Windows Server och Windows 7/Windows 8.1/Windows 10, Windows Server (2008R2 – 2016), Microsoft Direct Access, Powershell-scriptning.
- Säkerställa att kunden får ut maximalt värde av gjorda investeringar och att Microsofts produkter utnyttjas optimalt.
- Felsökning och åtgärd av problem inom de områden som beskrivs ovan.


Infrastruktur arkitektur samt drift

Scandistandard

2016-03 - 2017-04

Infrastruktur Arkitektur, drift av infastruktur, AD, applikationer samt databaser. Aministration av diverse olika typer av resurser samt Windows systems både på server och klientplattformen. Jobbat med Active directory komponenter såsom GPO, DNS (samt DHCP), Active Directory Certificate Services. Design och administration av Sites samt Dynamic Access Conrol. Implementerat RDS topology samt infrastruktur för Remote Desktop Deployment och publicering av applikationer. Uppsättning av trusts mellan olika delar av organisationen samt ADFS för hantering av Claims-based authentisering för stöd till claims-aware applikationer. Support för blandad klientmiljö (Windows 7, 8 och Windows 10) samt verksamhetsapplikationer. Drift och Migrering/konvertering av virtuella maskiner i VMware miljön. Flertal uppdateringar av Dynamics AX databaser samt flytt av kod mellan olika miljöer såsom Dev, Test, UAT, ACC, Preprod samt produktion. Patchhantering av framförallt server, databas samt applikationsmiljön. Design, implementation och administration av kluster på backend samt lastbalancering av frontend för applikationer.


Databas administration/Drift

SCA Hygien

20160301 - 20160601

Arbete som databas administratör samt delvis infrastruktur utvecklare och Windows system specialist på SCA. Drift av omfattande databas miljö med bland annat klustrade instanser, Always On technologi. Analys samt utvärdering av verktyg för monitorering av SQL Server samt alarms för bättre översiktlig kontroll. Jämförelse av SCOM som generellt verktyg i kombination med Spotlight alternativt Solarwinds.
Harmonisering av SQL miljön i form av verktyg för samling av prestanda och analysdata, Auditing samt stabilisering av kundens miljö. Flertals SQL installationer bland annat i kluster, samt uppgradering av SQL servrar i form av service packs samt Cumulative updates för att uppnå supporterat läge. Införande av SQL online backups.


Teknisk infrakonsult, Migreringsprojekt samt Drift

Stockholms Läns Landsting

201503 – 20160101

SQL server migrering för diverse olika miljöer och projekt. Drift av SQL server samt Windows miljö med respektive stödsystem såsom storage, backup (TSM), virtualisering (VMWare) samt katalogtjänster (AD). Automatisering med hjälp av PowerShell. Uppsättning och konfiguration av Windows servrar i VmWare, samt installation av olika roller, konfiguration av olika typer av roller i Windows med hänsyn till applikations behov, innefattande Web till RADIUS servrar. Administration av Active directory i samarbete med kundens AD drift och förvaltnings team. Flytt av applikationer till nyuppsatta servrar samt leverans av konfigurationsändringar, parametrar och dokumentation för klient paketerarna. Test av ny paketerade applikationer på Windows 7 samt windows 8.1 plattformen inför leverans till klient support.
Applikations, databas samt server migrering av Windows server 2003 miljöer till Windows server 2012 R2, SQL 2012/14 samt applikationsuppgraderingar och uppbyggnad av flöden/integrationer.


Teknisk projekt resurs - Migreringsarbete

Scandistandard

20140201 - 20150315

Införande av ny infrastruktur, transformation samt Migreringsarbete av Scandistandard ut ur Lantmännen. Server uppsättning, virtualisering, applikationsmigrering till ny plattform med Windows 2008/2012. Uppbyggnad av AD, Policies samt övriga DS beroende tjänster. Drift av virtuell miljö (VMWare). Drift samt optimering av SQL databaser, kopplingar mellan olika system, uppsättning av replikering och kopiering av data. Drift av Dynamics AX databas samt applikation. Uppbyggnad av RDS samt remote app miljöer för publicering av olika applikationer över olika farmar. Drift och dokumentation av Active Directory certificate services för server authentisering i RDS miljön samt kryptering av applikationsdata i olika applikationsmiljöer. Applikationssupport både på server och klient plattformen, samt för publicerade applikationer via RDS infrastrukturen. Patchhantering av server, databas samt applikationsmiljön.


Uppsättning av RDS samt PKI

Lantmännen - Scandistandard

2013 -2014

Implementation av RDS på Windows 2008 R2 for publicering av ”Remote Apps”. Implementation av PKI, ADCS samt Microsoft Enterprise CA services, Roots samt sub-ordinära Certifikat tjänster for automatisk utrullning av certifikat bland olika enheter samt for kryptering av kommunikation för olika tjänster såsom web och RDS publicerad applikationstjänster.


DBA/Dynamics tekniker

Lantmännen

2013 – 2014-05

Dynamics applikations och databashantering. Design, migrering och uppgradering av dynamics applikations-databas, användar- samt applikationsinställningar bland diverse olika miljöer från Produktion, UAT, Dev, prestandatest miljöer mm, allt enligt krav som specificerats efter diskussioner tillsammans med verksamheten.


DBA samt system admin inom Infrastruktur

Shell

2012.03 – 2013

Arbetar med Shell Horizon 3 projektet som går ut på att ersätta Shells äldre bensinkortssystem med ny applikation. Det är ett globalt projekt och jag ingår i ett DBA samt infra team ansvarig för design, implementation, migrering och support av ny infrastruktur, behörighetssystem, databas samt applikationsplattform för test, utbildning, utveckling, preprod samt produktionsmiljön.
Lösningen i produktion körs på klustrade multi-instans miljöer med replikering för synkronisering av data.
Projektmedlemmar samlas veckovis på Logica kontoret i Birmingham.


Access Management konsult

PostNord

2011.04 – 2012.03

Jobbade med Tivoli Access Manager for E-Business, vilket är en reverse proxy och access control produkt för säkerställning av Web Portaler på Posten i Norden. Jobbade med såväl drift som projekt med uppsättning av 8 olika miljöer för test, utveckling samt produktion. Design och drift av behörighetssystemet, både för Sharepoint (Active Directory) och Tivoli TDS.


Teknisk resurs i Migreringsprojekt

Schenker

2010.10 –2011.04

Teknisk projektledare samt arkitekt vid ett Server och applikationsmigreringsprojekt i samband med avveckling av datahall i Stockholm. De flesta miljöer blev migrerade genom virtualisering, med undantag för klustersystem som migrerades manuellt. Ansvarig för efter-tester samt verifiering av applikationsfunktionalitet.


Teamleader samt implementatör inom Säkerhetsuppdrag

Shell

2010.05 – 2010.08

Teknisk resurs/gruppansvarig i internationellt säkerhetsuppdrag för Shell. Jobbade med en rad aktiviteter för att införa efterlevnad ”compliancy” för Shells raffinaderi i Göteborg. Bland de aktiviteter som utfördes kan nämnas följande: fysisk säkerhet, instrumented protective funktioner, WhatsupGold, Industrial Defender, PCD Network remediation, Domän infrastruktur, Endpoint security, Backup och återläsning, Procedural controls, Incident detection and response procedurer och system dokumentation.


Windows Samt SQL server kluster designer

DB Schenker

2009.10 – 2010.02

Arkitekt. Design av en redundant och felsäker SQL servermiljö. Databas och applikations migrering av SQL server och webb applikationer från standalone installationer till konsoliderad, multi instans SQL Server kluster baserad på Windows 2008 och Microsoft Clustering Services.


Säkerhets implementatör för lösenordshanteringsportal

Göteborgs stad

2009.02 – 2009.10

Implementation av Lösenordshantering/självbetjänings portal för ”Göteborgs Stad”. Lösningen tillhandahåller tjänsten för ca. 60000 användare.


Säkerhetskonsult inom identitetshantering

Skolverket Norge

2009.02 – 2009.10

Implementation av Identity LifeCycle Management för hantering av identiteter specificerade från HR till olika system, bland annat SQL server och Active Directory. Uppdraget gjordes för skolverket I Norge (Oslo Kommun). Integration av automatiskt populering av digitala identiteter till ADAM, för att kunna användas av Feide. Feide är utbildningsdepartementets valda lösning för säker identifiering inom utbildningssektorn i Norge.


Design samt Uppsättning av Lösenordshanteringstjänst

Logica

2008.10 – 2009.02

Installation och implementation av FastPass password Management som tjänst i en Multiorganizationslösning för Logicas outsource:ade kunder.


Active Directory Design

DB Schennker

2008.05 – 2008.10

Deltagande i strukturändringar i Schenkers Active Directory, login skript och GPOs.


Säkerhets konsult - Implemetation av diskkryptering Safeboot

DB Schennker

2008.01 – 2008.05

Test, installation, implementation utrullning av Safeboot Diskkryptering för utvalda användare hos Schenker.


Infrastruktur konsult samt IT Drift

Duells

2007.04 – 2007.12

Drift av IT-miljö, infrastruktur, SAN, klient, databas administration och konfiguration av SQL server i hänsyn till Axapta miljön.


Axapta Teknisk implementatör

WM-Data

2007.01 – 2007.12

Installation, konfiguration samt administrations av MS SQL server, samt anpassningar till Axapta. Axapta V3 och senare V4 installationer.


Projektledning inom databasmiljö implementation

Volvo cars

2006.05 – 2007.12

Föstrudie och senare implementation av SQL server 2005 relaterade aktiviteter. Analys av VCCs driftsrutiner samt justering av dessa som förberedelse inför uppgradering av databas plattformen.


Migreringsprojekt

Pharmadule

2006.04 – 2007.01

Arbetade med analys, inventering och dokumentation av applikationer och databasservrar. Var inblandad i flytt av en del av dessa applikationer.


Teknisk resurs inom Transformationsprojekt

Schenker

2005.10 – 2006.09

Transformation och bearbetning av Schenkers servermiljö enligt gällande driftsrutiner framtagna av WM-data.


Driftstekniker

Atos Origin diverse outsourcade kunder

2005.01 – 2006.03

Daglig drift av applikation, databas och system administration. Mestadels SQL och Web applikationer, men även andra produkter och i viss form även Windows och servrar.


Server Konsolideringsprojekt

Schenker

2004.08 – 2005.04

Trinidad projektet: Gick ut på att konsolidera och flytta schenkers applikationsfarm från data centret i Göteborg till en alldeles ny COD miljö i Primus Gatan Stockholm. Farshids roll i projektet var applikatoriskt flytt. Flytt av diverse feltoleranta miljöer och applikationer. Multi instans SQL miljö, etc.


Teknisk resurs - Transitionsprojekt

NCC

2004.01 – 2004.09

Transition av NCC från WM-Data till Atos Origin. Uppsättning av applikationsövervakning, dokumentation och drift av applikationer.


Active Directory Design samt implementatör

Svenska Dagbladet

2003.05 – 2004.01

Uppbyggnad av AD miljö samt migrering av file/Print, användarkonton från NT till Windows 2003 Active Directory. Integration med MAC services.


Central Patch hanterings implementation

Sema Group - Interna projekt

2003.01 – 2003.02

Test och utvärdering av patch hanteringssystem. Rutiner för standardisering av Intel server installationer samt dokumentationsuppdrag. Utvärdering av nya verktyg för volymhantering i SAN miljö, MPIO mm.


Verksamhetsområden

Infrastruktur Arkitektur& Design
Teknisk projektledning
SQL DBA
Identitetshantering
Infrastruktur och IT-Säkerhet

Certificates & Education

Certifieringar:
MCSE 2012 Solutions Expert - Server Infrastructure
MCSA Windows server 2012
MCSA Windows Server 2008
MCSA SQL Server 2012
MCITP Server Administrator
MCITP Database Administrator 2008
MCITP Enterprise Administrator
MCDBA Microsoft SQL Server 2000
MCSA Microsoft Windows Server 2003
MCSE Microsoft Windows NT 4.0
MCP 2.0 -- Certified Professional
MCPI 2.0 - Certified Professional + Internet
CompTia Server+
Security+ 2008
IBM Tivoli Access Manager for e-Business V 6.1
ITIL Foundation

 • #Microsoft Windows
 • #SQL Server
 • #SQL server Always on
 • #SQL Server Availability Groups
 • #SSIS
 • #MSSQL Clusters
 • #Active Directory
 • #LDS/ADAM
 • #Active Directory Certificate Services
 • #GPO
 • #TCP/IP
 • #RADIUS
 • #Windows NLB
 • #Windows Clustering Services
 • #WSUS
 • #ILM
 • #IIS
 • #IBM Tivoli Access Manager
 • #VMWare
 • #Dynamics AX
 • #Säkerhet
 • #Powershell
 • #Disaster Recovery
+ Connect with me

About GetIT Nordic

GetIT Nordic is a consulting and advisory company that started in 2012 by Alfred Ström. We have operations in Sweden and Norway, with its head office in Gothenburg. We assist our customers with advice and delivery of projects to improve efficiency and create opportunities to invest in a more efficient manner than has been done historically. Today's IT is extremely agile , therefore GetIT Nordic chosen to be completely disconnected to suppliers when we want to be completely independent and unbiased in our recommendations .

GetIT Nordic has since had a good performance , we are now about 25 employees in Sweden and Norway.

We believe that success does not come out of itself, but through hard work and by giving that little extra. Therefore, the additional involvement is a core value at GetIT Nordic.

Some of our customers